Privaatsusteabe avaldus

Epsoni kampaania eesmärgil säilitatavad isikuandmed

Viimati uuendatud 2023. aasta novembris

Epson hoolib teie privaatsusest ja see avaldus annab teavet teie kui kliendi isikuandmete kohta, mida hoitakse Epsoni turundusandmebaasis ja sellega seotud süsteemides kampaaniapakkumiste eesmärgil.

Milliseid isikuandmeid Epson kogub ja säilitab
(Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava elava isiku kohta)

Epson säilitab (ja säilitab ka tulevikus) isikuandmeid, mida otsustate Epsonile edastada, sh andmeid, kui registreerute Epsoni kampaaniatele ja teavet Epsoni ja teie vahelise suhtluse kohta. See hõlmab ka küpsiste ja muude sarnaste tööriistade kaudu kogutud isikuandmeid.

Need isikuandmed võivad olla:

 • *

  **Isikuteave ja kontaktteave: **põhilised kontaktandmed, näiteks teie nimi, e-posti aadress, teie esitatud telefoninumber, midakasutasite kampaaniale registreerudes.

 • *

  **Kampaaniat ja oste puudutav teave:** teave kampaania kohta, milles te osalete, sealhulgas teie ostutõend (kui see on osa tingimustest)

 • Tehnilised andmed: internetiprotokolli (IP) aadress, teie sisselogimisandmed, brauseri tüüp ja versioon, ajavööndi sätted ja asukoht, brauseri pistikprogrammi tüübid ja versioonid, operatsioonisüsteem ning platvorm ning muu tehnoloogia seadmetes, mida kasutate selle veebisaidi sirvimiseks.

 • Kasutusandmed: teave selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate.

Vastutav töötleja

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Epson Europe B.V.

Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam, Holland.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärgid Epsonis
(töötlemine tähendab mis tahes tegevust, mida Epson ja/või selle tütarettevõtted teie isikuandmetega teevad)

Epsoni ainus eesmärk teie isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks on kampaania haldamine.

Teie isikuandmete säilitamise seaduslik alus

Selle eesmärgi seaduslik alus on asjaolu, et see on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.

Kui otsustate esitada rohkem teavet kui see, mida Epson teilt nõuab, töödeldakse niisugust teavet teie nõusoleku alusel, mille andsite teabe vabatahtlikul esitamisel. Teil on õigus see nõusolek igal hetkel tagasi võtta. Selleks saate kirjutada Epsonile ülaltoodud aadressil või võtta meiega ühendust oma andmete osas .

Sellise töötlemise osana võib Epson luua automaatselt profiile ja langetada otsuseid, mis tugineb ettevõtte teie kohta saadaolevale teabele, seda eesmärgiga muuta teile esitatav teave teie huvidele rohkem vastavaks.

Kui Epson soovib töödelda tulevikus teie andmeid mingitel muudel eesmärkidel, edastatakse esmalt teile teavet selle eesmärgi kohta.

Kui olete selleks oma nõusoleku andnud, kasutab Epson ka teie isikuandmeid elektrooniliste turundussõnumite edastamiseks (tavaliselt e-posti, telefoni, SMSi või tõuketeavituse teel), mis võivad sisaldada järgmist:

 • uuringute korraldamine ja teie arvamuse küsimine meie toodete ja teenuste kohta;
 • teie teavitamine huvi pakkuda võivatest toodetest või pakkumistest;
 • teie teavitamine sellistest pakkumistest nagu tasuta kingitused, võistlused ja auhinnarahad;
 • turuanalüüs ja kliendi profileerimine;
 • kutsed üritustele.

Lisaks võib Epson kasutada reklaamipartnerite (nt Google) pakutavaid tööriistu, mis võivad teie seadmeid tuvastada ja teile reklaame edastada. Teave võib sisaldada teie seadme ID-d, teie IP-aadressi ja teavet teie brauseri või operatsioonisüsteemi või muu identifikaatori kohta krüptitud kujul. Teenusepakkujad võivad seda teavet töödelda räsitud või tuvastamata kujul.

Selle seaduslik alus on teie konkreetne nõusolek. Võite oma nõusoleku selle täiendava eesmärgi suhtes igal ajal tagasi võtta (sõltumata teie õigusest esitada vastuväiteid Epsoni poolsele andmete töötlemisele ülalkirjeldatud üldistel eesmärkidel), kirjutades Epsonile ülaltoodud aadressil või lingil võtke meiega ühendust oma andmete osas.

Kui kaua Epson minu andmeid säilitab

Epson säilitab teie isikuandmeid kuni 3 kuud pärast kampaania haldamise lõpetamist. Seejärel need kustutatakse, välja arvatud määral, mis on vaja õiguslikult talletada pankade või maksuameti jaoks. Pärast seda aega võib teatud teavet edasi säilitada, kuid ainult anonüümselt või arhiveeritud dokumentide osana.

Isikuandmeid võidakse säilitada kauem, kui seaduse või määrusega on ette nähtud pikemad säilitamisperioodid ning selleks, et kehtestada, kasutada või kaitsta Epsoni seaduslikke õigusi.

Milliseid isikuandmeid Epson kolmandate osapooltega jagab ja edastab väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda

Epson kasutab teatud töötlemistoimingute tegemiseks kolmandaid osapooli. Teatud või kõik teie isikuandmed võidakse neile avaldada, kuid niisugused kolmandad osapooled võivad avalikustatud andmeid kasutada ainult neil eesmärkidel, mille tõttu Epson teie andmeid säilitab, ja Epsoni suuniste kohaselt. Peale kolmandatest osapooltest töötlejate võib Epson avaldada teatud või kõik teie isikuandmed järgmistele isikutele:

 • *

  pankadele või teistele, kes tegelevad teie sooritatud maksete või tarnete töötlemisega.

Mõned meie organisatsioonivälised kolmandad osapooled asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, seega tuleb teie isikuandmeid saata neile töötlemiseks väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda.

Epson jagab teie isikuandmeid Epsoni ettevõtetega. See hõlmab teie isikuandmete edastamist väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda (EMP).

Kui asute väljaspool EMP-d asuvas riigis, edastatakse teie isikuandmed ka sellesse riiki.

Alati, kui Epson edastab teie isikuandmeid väljapoole EMP-d, tagab Epson, et vähemalt üks järgmistest kaitsemeetmetest tagab neile samasuguse kaitse.

 • Epson edastab teie isikuandmeid ainult riikidesse, kus Euroopa Komisjoni hinnangul on isikuandmete kaitse piisaval tasemel.

 • Kui Epson jagab teie isikuandmeid Epsoni ettevõtetes või kasutab teatud kolmandaid osapooli, kasutab Epson Euroopa Komisjoni kinnitatud isikuandmete edastamiseks kolmandatesse riikidesse näidislepinguid, mis tagavad isikuandmetele sama kaitse, mis neil on Euroopas.

Palun võtke meiega ühendust, kui soovite lisateavet konkreetse mehhanismi kohta, mida kasutame teie isikuandmete edastamisel väljapoole EMP-d.

Andmete turvalisus

Epsonil on turvameetmed, mis kaitsevad teie teavet ja hoiavad ära teie isikuandmete juhusliku kaotamise, volitamata kasutamise või neile juurdepääsu, nende muutmise või avalikustamise. Lisaks annab Epson nendele töötajatele, esindajatele, töövõtjatele ja teistele kolmandatele osapooltele juurdepääsu teie isikuandmetele, lähtudes põhimõttest „vaja teada“. Nad töötlevad teie isikuandmeid ainult meie juhiste järgi ja nende suhtes kehtib konfidentsiaalsuskohustus.

Epsonil on olemas menetlused isikuandmete kõigi arvatavate rikkumiste käsitlemiseks ning ta teavitab teid ja kõiki asjakohaseid asutusi rikkumisest, kui me seda seadusest tulenevalt kohustame.

Epsoni andmekaitseametnikuga ühendust võtmine

Andmete vastutava töötleja ja nende Euroopa andmekaitsespetsialistiga saab ühendust, kirjutades aadressil:

The EDPO
Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam Zuid

Holland

või e-posti aadressil: edpo@epson.eu

Oma õiguste kasutamiseks pöörduge Epsoni poole

„Andmesubjektina“ on teil seadusega ette nähtud õigused taotleda Epsonilt ligipääsu enda isikuandmetele, nõuda nende parandamist või kustutamist, piirata teid puudutavate andmete töötlemist või esitada vastuväiteid nende töötlemise või ülekantavuse õiguse suhtes, samuti õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.

Esitage selles vormis Epsonile oma isikuandmed, et saaksime teie isiku kinnitada. Mõnel juhul võime teilt nõuda täiendavaid isikutunnistusi, näiteks teie passi või juhiluba.

Saate oma seadusjärgseid õigusi igal ajal kasutada, kirjutades ülaltoodud kontaktidele või kasutades linki Võtke meiega ühendust oma andmete osas.